Ziņo par dezinformāciju!

Neesi vienaldzīgs un palīdzi apturēt dezinformācijas un maldinošas informācijas izplatību!

Aicinām Tevi būt vērīgam un iesaistīties, ja ikdienā pamani maldinošu informāciju, sagrozītus faktus vai mērķtiecīgus centienus manipulēt, lai veiktu krāpnieciskas darbības. Nekādā gadījumā nedalies šādā informācijā un nekavējoties ziņo par to šajā platformā!

Pēc Tava ziņojuma saņemšanas Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta speciālisti to izvērtēs un nepieciešamības gadījumā piesaistīs atbildīgās institūcijas, lai novērstu dezinformācijas izplatību.

Aicinām ziņot par:

  • maldinošu informāciju vai krāpniecību,
  • nepatiesām ziņām,
  • naida runu,
  • propagandu,
  • u.c. aizdomīgu saturu.

Aizpildi anketu, lai ziņotu par dezinformāciju

Norādi iespējami detalizētāku informāciju, lai varam operatīvi pārbaudīt aizdomīgo saturu un kompetences ietvaros rīkoties!